توضیحات دپارتمان حقوق خصوصي

این درس در مورد حقوق خصوصي ميباشد.